English
ورود
به پرتال مرکز رشد زیست فناوری خوش آمدید
واحدهای در مرحله پیش رشد

 

نام شرکت/هسته
ايده اصلي
محصولات
آدرس سايت
نهال گستر رویان
تولید نهال پایه های جدید درختان میوه با روش ریزازدیادی
GF,GN ،گزیلا
نوین گيتي ژن
مهندسی ژنتیک گل لیلیوم به منظور تغییر رنگ گل
 
 
نانو سولار ژن
تولید پروب ناحیه سانترومریک کروموزوم 17و ژن Her2
 
 
بافت فناوران
طراحی و تولید غشا با بافت ترمیمی هدایت شده
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف